निसर्ग
डबकी आणि पाणथळ जागा हा बेडकांचा अधिवास आहे, परंतु वाढतं शहरीकरण, डबकी बुजवणं, जमिनींचं सपाटीकरण, गवताळ प्रदेशांवरील डबकी बुजवून तिथं वृक्षारोपण करणे या आणि अशा अनेक कारणांमुळे बेडकांचं डराव, डराव थंडावलं आहे. ...
Loading...

Select Language
Share Link