Chandrashekhar Maharaj Deglurkar
 
धृतिसंपन्न माणूस सतत न्याय्य मार्गाने चालणारा असतो. त्याला अन्यायाने वागणे होत नाही. त्याचे न्याय्य मार्गानुवर्तन कदाचित नीतिनिपुणांना निंद्य वाटेल, कदाचित स्तवनीय वाटेल. त्यामुळे कधी नीतिशास्त्रज्ञ त्याच्या क्रियाकलापाची स्तुती करतील ...
Loading...

Select Language
Share Link