D. K. Soman
 
श्रीगणपती हा चौदा विद्या, चौसष्ट कलांचा अधिपती आहे. तो दु:खहर्ता आहे, तो विघ्नहर्ता आहे, तो सुखकर्ता आहे. तो गणांचा नायक आहे, तो सेनापती आहे, तो दुष्टांचा संहार करणारा आहे. गणेशाचे गुण आपल्या अंगी यावेत, आपले मनोधैर्य वाढावे यासाठी ...
Loading...

Select Language
Share Link