writer
 
आपल्या संस्कृतीत हत्तीवर आधारित अनेक ग्रंथरचना आहेत. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील तीन अध्यायांत हत्तीवर स्वतंत्र मांडणी तर दोन अध्यायांत हत्तीचा स्वतंत्र उल्लेख आढळून येतो. ...
Loading...

Select Language
Share Link